Закрыть ... [X]

?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий

Pages:     | 1 | 2 |

3

|

-- [ Страница 3 ] --

Рисунок 1 – Урожай типичного растения нового сорта Кормилица, переданного в Госсортсеть РК (совместно с Сиб.НИИСХ) в 2010 году Лист средний, светло-зеленой окраски. Цветение непродолжительное, среднее, в жару бутоны опадают, недоразвившись. Цветок красно-фиолетовый с лучами в виде звезды. Клубень овально-округлый, вершина тупая, столонный след плоский, окраска клубня красная с многочисленными мелкими, поверхностными, красными глазками. Окраска мякоти белая, не темнеющая. Содержание крахмала 19,2-21,8%, вкусовые качества хорошие и отличные, отмечается отличный товарный вид.

Переданный в 2010 году селекционерами ТОО «Костанайский НИИСХ» и Сиб.НИИСХ в Госсортсеть РК новый сорт картофеля Кормилица по данным экологического сортоиспытания в среднем за 5 лет (2006-2010 гг.), на неорошаемом фоне дал урожай 285,1 ц/га и превысил районированный сорт Ресурс, принятый за стандарт, на 23,3 ц/га или 8,9% (таблица 1).

По урожаю товарных клубней сорт Кормилица превышает стандарт на 14,5 ц/га или 5,8%.

Сорт характеризуется повышенным содержанием крахмала в клубнях (на 4,5%), устойчивостью к вирусным болезням, лучшей полнотой всходов (99,7%).

–  –  –

Сорт может использоваться для выращивания на почвах различного мехсостава для зимнего потребления.

Сорт Кормилица рекомендуется для областей Северо-Западного Казахстана, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дорожкин Б.Н., Дергачева Н.В., Удовицкий А.С., Черемисин А.И., Согуляк С.В., Тулаева В.Г., Гибайло О.П., Альмурзина Р.М., Петрякова О.В. Авторское свидетельство на сорт картофеля Алая заря, №162, от 10 июня 2003 г.

2. Удовицкий А.С., Двуреченский В.И., Тулаева В.Г., Альмурзина Р.М., Гринец А.И., Ахмет А.З., Красавин В.Ф., Айтбаев Т.Е., Дорожкин Б.Н., Петрякова О.В., Согуляк С.В., Дергачева Н.В., Черемисин А.И. Авторское свидетельство на сорт картофеля Дуняша, № 326, от 28 марта 2008 г.

3. Удовицкий А.С., Двуреченский В.И., Тулаева В.Г., Альмурзина Р.М., Тайков В.В., Гук А.С., Айтбаев Т.Е., Красавин В.Ф., Бабаев С.А., Кучумов В.О., Склярова Н.П., Гончарова В.В., Гимаева Е.А., Сташевски З. Авторское свидетельство на сорт картофеля Тустеп, №386, от 26 апреля 2010 г.

4. Двуреченский В.И., Удовицкий А.С., Тулаева В.Г., Альмурзина Р.М., Тайков В.В., Гук А.С. Брошюра «Сорта картофеля Костанайской селекции». – Заречное, 2010 г. – 19 с.

ТЫМДЫ КАРТОП ТЙНЕКТЕРІНІ ШЫЫМЫ МЕН НІМДІЛІГІНЕ АГРОТСІЛДЕРДІ СЕРІ Д.К. Тулегенова, а.ш..к., доцент, Д.А.Кдиршаева, магистрант Жгір хан атындаы Батыс азастан аграрлы – техникалы университеті Тым шаруашылыында егетін материал шыынын азайту баытында картоп тйнектеріні сапасын жасарту, оны сіп-ну, кбею жне німділік коэффициентін арттыру мселесі р трлі шешім тауып жр.

Тымшаруашылыыны негізгі масатыда – егетін материалдарды сапасын сатау жне тйнекті кбею коэффицентін максимальды арттыру.

Кбею коэффиценті тіпті клонды питомниктерде де 7-8-ден аспайды, ал шаруашылытаы тым учаскелерде ол бар боланы 2,5-3,0 ана.

Бл екпе материалдары ндірісіні тиімділігін тмендетеді, жаа сорттарды енгізу жмыстарын тежеп, сауытырылан картопты вирусты, баса да аурулара шалдыуына кеп сотырады. Бдан баса шаруашылы картоп отырызатын жалпы ауданны 20-25% емес, 30ы тымды учаскеге блінуі керек, ал бл саланы тауарлы сапасын тмендетеді.

Жеткілікті дрежедегі жоары сапалы тым материалыны ндірістік жетістігі кп ретте егістік жадайында картопты кбейтуді максимальды коэффициентіне жетуге баытталан тсілдерімен аныталады.

Кбею коэффициентін жоарылату, тымды картопты шыынын азайту жне отырызылан тымны рбір тоннасыны німін арттыру – тым шаруашылыыны маызды мселесі.

1-кесте-Отырызу жиілігі мен тйнек салмаына байланысты картоп шыымдылыы мен кбею коэффициенті 1 га. сімдік саны, мы. дана

–  –  –

Картопты кбею коэффициенті мен німділігіне отырызу жиілігі, отырызылатын тйнек салмаы сияты факторлар сер етеді.

сімдікті 70х25 см схемасымен орналастыруда ерте Приекульский жне Невский сорттары бойынша е жоары таза нім (есептелген тым бойынша) Батыс азастан облысы жадайында тйнектерді орташа фракцияда отырызылуынан алынды (50-80г). Тйнекті кесіп отырызан жадайда (70х35 см) екі сорт бойынша да е жоары таза нім ірі тйнектерді пайдалануда алынды (шама 100г).

Екі сорт бойынша нерлым ?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий жоары коэффициент барлы схемада са фракциядаы тымды тйнектерді отырызудан алынды (1-кесте).

сімдік алыдыы 57,1 мы/га болан жадайда кбею коэффициентіні тптену алыдыы 95,2 мы/га даылдармен салыстыранда са фракциялы тйнекті олдануда 1,57 есеге, – 1,64, ірі тйнектерде 1,69 есеге артты.

Даыл саныны 95,2 мы/га-дан 40,8 мы/га сімдікке дейін кемуі кбею коэффициентіні артуына ыпал етті. са тйнекті отырызанда 1,96 есе немесе 96%-а, орташада 2,2 есе немесе 120%-а, іріде – 2,22 есеге, яни 222%-а артан. Сорттар бойынша Невский сорты 2,20, 2,35 жне 2,48 есеге артты.

Ірі тйнектерде оректік заттар оры мол болатындыы белгілі. Сондытан да олар біркелкі ттас, тез жне толы скін береді.

Картопты вируссыз тым шаруашылыы шін, дамуы мен вирусты ауру таралымы шектеулі микроклимат жадайындаы сауытырылан тымды материалды кбейту мен сіру зор маыза ие. Сондытан да тымды картопты кбейтуді отайлы шарттарын дендеп енгізген дрыс. Зиянкес вирустардан нерлым таза тымды картопты кбейтумен вируссыз сімдіктен тйнекті максимальды санын алу жолдарын жетілдіру ажет.

Даылдарды жиілігіні нерлым алыдауы оларды орташа жне ірі тйнек ретінде олдануды тиімділігін сорлым кемітеді.

оректену аумаын кеейте тсу бір сімдікті саба пен жапыра санын арттырады.

алыдыты р алуандылыы мен плек дамуыны біркелкі еместігі, жапыраты жоары бетіні ассимиляциялылыы су жне температура режиміне айтарлытай сер етеді. Ірі тйнектен алынан (шамамен 100 г.) картоп даылы жер астыны лкен массасын дамыта отырып, кесіп отырызан жадайда жалпы белсенділігіні артуымен ерекшеленеді. Бл бір сімдікке есептегенде жоары німділікті алыптасуына негіз болады. Дегенмен сімдікті аз млшері мен аудан бірлігіні німділігі мндай жадайда алы жиілікке орын береді.

Ірі тйнектер німділігіні талдауы бойынша 70х35 см схемасында егін німділігі рылымында тйнек фракциясы нерлым сирек отырызуа араанда 50 г-а дейін сетіндігін, соан байланысты тйнек саныны 50 г-а дейін кемитіндігін крсетті. Бл жадайда кесілген схема бойынша керісінше, ірі тйнектер саны сіп, са тйнек саны азаяды (2-кесте).

2-кесте- Ірі тымды тйнектер німділігіні оректену ауданына байланысы

–  –  –

Тым шаруашылыы тжірибесінде, сіресе, бастапы кезедерінде жаа аудандастырылан жне перспективті сорттарды, сондай-а сауытырылан тйнектер кбеюіні маызы зор. Отырызылатын материалдарды нерлым аз шыындап, сау тымды тйнектерді максимальды німін алу масат етіледі. Бл сіресе, сер ететін факторларды тріне, сортты ерекшелігіне, отырызу масатына, пайдаланылатын тымды тйнекті ірілігіне, оларды дайындау діс - тсілдеріне, отырызу схемасы мен сіру шарттарына байланысты.

Бізді зерттеу деректеріміз бойынша кесілген ірі тйнектерді пайдалану рбір тйнекті кбею коэффициентін арттырады. оректену ауданын 70х55 см-ге дейін кеейткенде кбею коэффициентіні арынды дамыаны аны байалады.

нім жинауда сауытырылан материал алу мен кбейту ірілігі біркелкі емес, тек алыпты тымды фракциялы тйнектер арылы ммкін болады (тйнек млшері 30-50 мм немесе салмаы 25-80 г). Бл жадайда німділік 60-70%-ды райды. Ал ірі, нерлым лкен тйнекті німділігі бар боланы 30% не одан сл арты пайызды райды. Барлы сауытырылан тымды тйнектер жоары німділік сапасына ие боландытан, оларды масатына арай рационалды пайдаланан дрыс.

БАТЫС АЗАСТАН ОБЛЫСЫНЫ АРА ОЫР ТОПЫРАЫНЫ

ГРАНУЛОМЕТРИЯЛЫ РАМЫ

–  –  –

Топыраты атты минералды блігі негізінен топыра тзілу процестерінде р трлі згерістерге шыраан аналы жыныстардан трады. Аналы жыныстар топыра тзу процесінде топыра тзуші факторларды серінен сімдік тіршілігіне ажетті заттара байыан, толтырылан ортаа айналады. Топыраты механикалы рамыны топыра тзуе, топыраты ауыл шаруашылыы жне баса масаттара пайдалануда маызы зор [1]. Топыраты механикалы рамымен оны кеуектілігі, су сыймдылыы, ылал ткізгіштігі, ылалды жоары ктеру асиеті, оректі заттарды жинау ммкіншілігі, ауа – жылылы режимдері сияты асиеттері тыыз байланысты.

мды жне мда топыратарды рылымы (структурасы) нашар келеді рі р трлі ірірек блшектерден трады. Ылалды жасы ткізеді, олайлы ауа – жылу режимдері болады.

Мндай топыраты деу де те оайа тседі. Біра та бл топыратар оректік заттара жне арашірікке кемшіл болады, себебі олар ылалмен жуылып-шайлып кетеді де онда балшыты топыратар, керісінше, ылалды аз ткізеді, су сыйымдылыы мол болады. Ылал бергіштігі, ауа режимі нашар. Бл топыратар оректік заттара бай, нарлы келеді [2].

Ауыл шаруашылыында пайдалануа е олайлы топыратар – рамында мды тйіршіктер мен балшыты тйіршіктер абаттасып келетін м-балшыты топыратар. Бл топыратарда мды блшектер мен балшыты блшектерді пайдалы асиеттері йлесе келіп, топыраты ылал – ауа режимдерін жасы стап, топыра нарлылыын арттырады [3,4].

Топыраты гранулометриялы рамы топыраты су, ауа, жылу, физикалы, химиялы жне агрономиялы асиеттерін алыптастыруда лкен роль атарады. Ауыл шаруашылыында топыраты кп уаыт пайдаланып, ауыл шаруашылы ралдармен ндегенде оларды физикалы асиеті згереді. Сонымен атар р сімдік зіне олайлы гранулометриялы рамда жасы седі. Мысалы, жзім са тасты, ал жеміс пен картоп мдаты мен жеіл саздаты топырата жасы седі. Ауыр топыратар ауыл шаруашылыы даылдары шін олайсыз, ал мдар рылымсыз болып келеді.

ара оыр топыраты агрохимиялы, физикалы пен физико-химиялы асиеттері баса топыратар типтері секілді топыра раушы жыныстар мен топыра ралу трімен аныталады. Батыс азастан облысында Каспий аралы тмендеу лкен ауматы алып жатыр.

Ол литологиялы рамы бойынша ртрлі каспийлік трансгерсиялардан ралан. Беткі ралулара сары-ба шады саздатар, кбіне мдауыт болып келеді (Садовников, 1952).

Негізгі сипаттамасыны бірі болып кейбір абаттарында тздар кп кездеседі.

Топыра ралудаы гранулометриялы рамны біралыпты болуына арамастан, топырата гранулометриялы блшектерді рамы згеруі байалады. Топырата блшектерді саталуы, оларды лкен агрегаттара агрегациялануы здіксіз жреді. Сонымен атар топыра профилінде са блшектерді (тнба, коллоид) ауысуы байалады.

Гранулометриялы рамны ішінде тнбаны алатын орны ерекше. Оны рамында арашірік аккумуляциясын, ауыспалы аниондар мен катиондарды жиналуын анытай алатын топыраты жоары-активті коллоидты блшегі кіреді. Топыратаы тнба саны мен оны агрегатталынуына топыраты физикалы аиеттері, оларды су сііру мен рылымды жадайы туелді (Вальков, 1973, Крупеников, 1976).

ара оыр топыратаы (№1, №2, №3, №4, №5 топыра кескіндері) гранулометриялы фракцияларды топыра профилинде орналасуы тмендегі суретте крсетілген.

Сурет 12. ара оыр топыра кескініні гранулометриялы рамы ара оыр топыраты гранулометриялы рамыны фракциялары профиль бойынша ірі жне орташа м барлы топыра кескіндерінде 0,10-2,06 % аралыында.

№1 топыра кескінінде (баылау ара оыр топыра) са м (0,25-0,05) 18,50-24,61 % арлыында. 18-38 см абатта 24,61 % райды. Ал, ірі шаны млшері 26,25-31,60 % райды. Бл ара оыр топыраты топыра раушы жынысы теіз трансгрессиянда алыптасандыынан. Орташа шаны лестік пайызы тмен, яни 5,67-9,63 % аралыында. Лай балшыты млшері 18,42райды. Е тменгі 18,42% топыраты жыртылмалы абатына тиесілі, ал 72,138 см абат арлыында лай балшыты млшері 34,80% райды.

Топыра профильдерді барлыында ірі жне орташа м (1-0,25) 0,10-2,06 %, 10 жыл тыайан ара оыр топыраты (№4 топыра кескіні) 28-47 см абатында жне 15 жыл тыайан ара оыр топыраты (№5 топыра кескіні) 60-120 см абатында е тменгі 0,10 % райды. Ал са м (0,25-0,05) 14,70-47,68 % райды. Жоары млшері 10 жыл тыайан ара оыр топырата (№4 топыра кескіні) 94-200 см абатта 47,68 %, сонымен атар 47-94 см абатта 43,27 % те. Ірі ша млшері барлы топыра кескіндерінде 9,59-36,64 % аралыында.

10 жыл тыайан ара оыр топырата (№4 топыра кескіні) е тменгі 9,59 % млшерді (94см абат) алып жатыр. А1 (0-16 см) 18,89 %, одан тменгі абаттарда, бірінші абата араанда, 16-28 см абатта 2,33%-а, 28-47 см абатта 4,61 %-а жоары, ал 47-94 см абатта бл крсеткіш 2,2% тмен. Ірі шаны пайызды лесі №5 топыра кескініне тн, тменгі млшері 32,17 % 60-120 см тередікте болса, бірінші абатта 35,01 % райды. Осы топыра кескініні екінші топыра абатында (23-38 см) бл крсеткіш 0,95 %-а, 120-146 см абатта 1,63 %-а, 0,90 % а жоары. Сондай а №5 топыра кескінінде (15 жыл тыайан ара оыр) 38-90 см абатта бірінші абатпен (0-38 см) салыстаранда 0,21 %, ал 60-120 см абатта 2,84 %-а тмен.

Орташа ша №1 топыра кескініде (баылау топыра) 5,67-9,63 %, суармалы тыайан ара оыр топырата (№2 топыра кескіні) 7,47-14,98 %, 5 жыл тыайан ара оыр топырата (№3 топыра кескіні) 6,77-11,36 %, 10 жыл тыайан ара оыр топырата (№4 топыра кескіні) 3,92-6,16 %, 15 жыл тыайан ара оыр топырата (№5 топыра кескіні) 9,87аралыында. Ал са ша млшері барлы топыра кескіндерінде 8,57-18,36 % аралыында.

Балшыты блшектерді пайызды млшері 15,21-34,80 % аралыында (осымша 5).

Баылау топырата (№1 топыра кескіні) А1 (2-18 см) абатында лай балшы 18,42 % райды.

18-38 см тередікте бл крсеткіш 5,84 %, 38-72 см тередікте 12,51 %, 72-138 см тередікте 16,38 %, 138-200 см тередікте 18,42 %-а жоарылайды. Суармалы тыайан ара оыр топырата (№2 топыра кескіні) 0-17 см абатта балшы блшектері 16,69 %, профиль бойынша е жоары крсеткіш 17-33 см абатта 31,17 % райды. 5 жыл тыайан ара оыр топырата (№3 топыра кескіні) бл крсеткіш 23,56-30,58 % аралыында. Ал 10 жыл тыайан ара оыр топырата (№4 топыра кескіні) 0-16 см абатта 23,87 %, 16-28 см абатта 21,04 %, 28-47 см абатта 47-94 %, 94-200 см абатта 19,22 % балшы лесіне тиесілі. Бес нсаны ішінде лай балшыты профиль бойынша балшы блшектеріні е тмен тараланы 158 жыл тыайан ара оыр топыра профилінде (№5 топыра кескіні), балшы 15,21-18,15 % аралыында. 120см абатта 15,21 %, ал 38-60 см абатта 18,15 % млшерінде.

Зерттеу нтижесінде барлы топыра кескіндері гранулометриялы рамы бойынша ауыр саздаты, орташа саздаты жне жеіл саздаты болып табылатыны аныталды.

ДЕБИЕТ

1. Генезис, классификация и качественная характеристика почв казахстана – Академия наук КазССР – труды института почвоведения том 21. изд-во НАУКА Каз сср АлмаАта 1972

2. Ковда В.А., Розанов Б.Г. Почвоведение. В 2-х ч.-М.: Высшая школа,1988.-370 с

3. Справочник агронома Алма Ата Казсельхозгиз 1963 368с Атлас почв СССР Под общей редакцией доктора сх н проф, Кауричева И.С. и ксхн И.Д. Громыко москва Колос 1974

4. Вильямс В.Р. Топыратану. Егіншілік. /аз. тілінен ауд. Бияшев З.Г.-Алматы, 1954.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИСА В ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ

ЗАВТРАКОВ

Имашева Б.С., УВК СОШ № 9 г. Уральск, Султанова А.К., Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет имени Жангир хана Одним из прогрессивных направлений в развитии производства пищевых продуктов является создание зерновых завтраков, так как, в силу относительно невысокой стоимости исходного сырья, они доступны широким слоям населения и способны компенсировать недостаток биологически активных веществ в рационе, повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, и, следовательно, увеличить продолжительность жизни населения.

Зерновые продукты нравятся людям всех возрастов и состояния здоровья, с разными уровнями дохода. Зерновые завтраки соответствуют современному стилю жизни — они удобны, экономичны и питательны - зерно хлебных злаков традиционно является основным источником энергии и белка. Зерновые завтраки, таким образом, должны стать одним из повседневных продуктов, формирующих основу здорового питания.

Цель исследования - доказать возможность использования альтернативного сырья в производстве зерновых завтраков.

Поставленные задачи заключались в изучении рынка зерновых завтраков города Уральск, изготовлении рисовых, рисово-пшеничных и пшенично-рисовых хлебцев, промышленной апробации результатов исследования, экономическом обосновании эффективности разработанных методологических и технологических решений.

Объектом исследования являлась нехватка микронутриентов в рационе казахстанцев, предметом исследования – зерновые хлебцы как продукт широкого потребления. Методология включает анкетирование, эксперимент, синтез, измерение, наблюдениемоделирование, аналогия, синтез, анализ.

Апробация результатов исследования - разработки автора диссертации доложены на международной научно-практической конференции, опубликованы в изданиях, рекомендованных Комитетом по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Проведение социологического опроса преследовало цель изучить общественное мнение по вопросу качества зерновых завтраков, цене, популярных марках, предприятиях и т.п.

В анкетировании приняло участие 500 человек в возрасте от 16 до 75 лет в пяти супермаркетах города: «Универмаг», «Урал», «Шолоховский», «Суровский», «Атриум».

Ответы на первый вопрос– какому виду зерновых завтраков отдает предпочтение респондент, систематизированы в таблице 1.

Как видно из данных, приведенных в таблице, наиболее употребляемым видом зерновых завтраков являются мюслии, второе место за хлопьями, третье – у хлебцев.

Наиболее популярными марками зерновых завтраков жители города Уральск назвали «Несквик», «Царь каша», «5 злаков», «Молодцы», «Хуторок», «Гудвилл», «Потенциал», «Диета+», «Тонус».

На вопрос об удовлетворенности ценой изделий, ответы опрашиваемых можно разделить на две категории – удовлетворенных – 54 %, считающих цену завышенной – 45,8 %, 0,2 %, то есть один человек, заявил, что считает существующие цены заниженными.

–  –  –

На диаграмме 1 можно увидеть, знает ли население технологический процесс производства зерновых завтраков, и санитарно-гигиеническое состояние предприятийпроизводителей, а также проведение органолептического анализа качества зерновых завтраков.

Знаю В общих чертах Нет Не интересно 1 вопрос 2 вопр ос 3 во прос Диаграмма 1- Степень ознакомления населения города Уральск с технологическим процессом производства зерновых завтраков, проведения органолептического анализа качества продукции На вопрос: что бы Вы хотели улучшить в сложившейся ситуации на рынке зерновых завтраков, 36 % выбрали ответом расширение ассортимента, 42 % - понижение цен, 5,3 % введение монополии государства в этот сектор рынка. На вопрос о предложениях производителю улучшить качество продукции 54,2 % пожелали увеличить количество витаминов и белка.

Следующим шагом, проведенным в период с 3 февраля 2009 года по 6 марта 2009 года – предложение поучаствовать в оценке органолептических показателей качества продукции, так как усвояемость продукта зависит от многих факторов, в том числе и от его органолептических свойств - внешнего вида, структуры и аромата. Из трех лидирующих на рынке продуктов (зерновых завтраков) решено было выбрать хлебцы: процедура органолептического анализа более упрощена и не требует особых условий, совершенствование технологии переработки риса в дальнейшем, возможно проводить на территории ТОО «Потенциал», использующего оборудование украинской марки «Демос», производство же мюслей и хлопьев затруднено за неимением доступа к технологическому оборудованию.

Опытными образцами служила продукция наиболее популярных марок: «Молодцы», «Хуторок», «Гудвилл», «Диета+», «Тонус».

Методы определения органолептических показателей были проведены по ГОСТу 5667пункт 5.1.

В таблицу 2 внесено среднее значение показаний трехсот участников.

Из нижеприведенных данных видно, что оценки запаха и вкуса проб, можно отметить:

вышеназванные параметры качества хлебцев «Гудвилл» и «Хуторок» по десятибалльной шкале, по мнению респондентов, соответствовали высшему показателю.

–  –  –

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о том, что:

1. Предпочтение населения отдается зерновым хлопьям, продуктам типа «мюсли», зерновым хлебцам;

2. Торговые марки, пользующиеся особой популярностью: «Несквик», «Царь каша», «5 злаков», «Молодцы», «Хуторок», «Гудвилл», «Потенциал», «Диета+», «Тонус»;

3. Большее количество населения удовлетворено соотношением цена-качество, 1/20 желает введения монополии государства на рынке зерновых завтраков;

4. С технологическим процессом производства зерновых завтраков в общих чертах знакомо 60 % респондентов;

–  –  –

По результатам органолептического анализа, проведенного в супермаркетах города, запах и вкус опытных образцов хлебцев «Гудвилл» и «Хуторок» по десятибалльной шкале, по мнению респондентов, соответствовали высшему показателю.

В качестве основного сырья для производства хлебцев взяли: коричневый рис, белый длиннозерный, белый круглозерный рис, пропаренный рис. Хлебцы готовили по рецептуре, приведенной в таблице 3.

Как видно из вышеприведенных данных, рецептуры отличались лишь видом основного сырья.

По выбранной методике были проведены органолептический и физико-химический анализы хлебцев. Результаты органолептического анализа представлены в таблице 3.1.

–  –  –

Как видно из данных, приведенных в таблице, лучшими органолептическими показателями характеризовались хлебцы, изготовленные из круглозерного белого риса, хлебцы из белого длиннозерного риса также были высоко оценены.

Результаты физико-химического анализа качества рисовых хлебцев приведены в таблице 5.

Как видно из данных, приведенных ниже, физико-химические показатели всех образцов соответствовали требованиям нормативно-технической документации. Хлебцы из коричневого риса отличались лучшим химическим составом, при средних органолептических характеристиках.

–  –  –

Однако хотелось бы отметить, что через 24 часа хлебцы зачерствели, да и выглядели свежими «тяжеловесно».

Для придания лучших органолептических свойств изделиям решили добавить зерно пшеницы в соотношениях с коричневым рисом 20:80, 50:50, 80:20. технологический процесс протекал аналогично тому, что был описан ранее, рецептуры указаны в таблице 6.

Как видно из данных, приведенных в таблице 6, изменения первоначальной рецептуры касались лишь частичной заменой основного сырья.

–  –  –

Как видно из данных, приведенных в таблице, лучшими органолептическими показателями характеризуются пшенично-рисовые хлебцы в соотношении 80:20, худшими органолептическими показателями характеризовались хлебцы рисово—пшеничные в соотношении 80:20.

Как видно из данных, приведенных в таблице, физико-химические показатели всех образцов соответствовали требованиям нормативно-технической документации. Необходимо отметить, что добавление зерна пшеницы повлекло за собой небольшое понижение содержания белка и влаги в продукте, рН практически остался без изменений.

–  –  –

Продовольственный рынок в системе продовольственной безопасности..36 Траисова Т.Н., д.э.н., профессор, А.Б.Траисова Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

–  –  –

Агроэкологическая оценка земледелия степного Приуралья..60 Кучеров В.С. доктор с-х. наук, Берниязова А.М., Каиргалиева Г.З., ЗападноКазахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана Применение адаптивной системы сберегающего земледелия, в условиях Северного..64 Казахстана Двуреченский В.И., к.э.н., профессор, Тулаев Ю.В., Аксагов Т.М., с.н.с., ТОО «Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

Технологические показатели качества зерна новых сортов озимой мягкой пшеницы..70 Суханбердина – Шишулина Д.Х., к.с.-х.н., Суханбердина Л.Х, к.с.-х.н., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана Экологическое сортоиспытание рапса на черноземных почвах Северного..72 Казахстана Абуова А.Б., к.с.-х.н., доцент, член-корр. МААО, Алматинский технологический университет, Сидорик И.В., с.н.с., Тулькубаева С.А., к.с.х.н., ТОО «Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

Корреляция количественных признаков самосовместимых инбредных линий и F1..74 гибридов баклажана Тайлеб М., аспирант, Мамонов Е.В. профессор, Российский государственый аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева Высокопродуктивные образцы озимой тритикале в условиях ЗКО..75 Суханбердина Л.Х, Суханбердина- Шишулина Д.Х, Суханбердина Ф.Х, Турбаев А.Ж, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана Новый перспективный сорт картофеля ТЭРРА-1..79 Удовицкий А.С., к.с.-х.н., Нугманов А.Б., к.с.-х.н., Альмурзина Р.М., с.н.с., Тулаева В.Г., с.н.с., Тайков В.В., с.н.с., Гук А.С., н.с., ТОО «Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», Красавин В.Ф., д.с.-х.н., академик, Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и овощеводства Эколого-генетические особенности сортов картофеля и их устойчивость к..82 колорадскому жуку Браун Э.Э., д.с.-х.н., профессор, Калиева Л.Т., соискатель, ЗападноКазахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана Мониторинг состояния почв и поверхностных вод в зоне влияния..84 Карачаганакского месторождения Кучеров В.С., д.с.-х.н., профессор, К.М. Ахмеденов к.г.н., ЗападноКазахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана Режим орошения и удобрения картофеля..88 Браун Э.Э., д.с.-х.н., профессор, Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет имени Жангир хана Новый сорт картофеля «Кормилица» Казахстанско-Российской селекции..92 Удовицкий А.С., к.с.-х.н., Нугманов А.Б., к.с.-х.н., Альмурзина Р.М., с.н.с., Тулаева В.Г., с.н.с., Тайков В.В., с.н.с., Гук А.С., н.с., ТОО «Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», Красавин В.Ф., д.с.-х.н., академик, Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и овощеводства Дергачева Н.В., к.с.-х.н., Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Тымды картоп тйнектеріні шыымы мен німділігіне агротсілдеріні сері..95 Тулегенова Д.К., к.с.-х.н., доцент, Кдиршаева Д.А., магистрант, ЗападноКазахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана Батыс азастан облысыны ара оыр топыраыны гранулометриялы рамы..97 Женсикбаева А.К., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана Возможность использования риса в производстве зерновых завтраков..99 Султанова А.К., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Имашева Б.С., СОШ № 9 г. Уральск

Pages:     | 1 | 2 |

3

|
Источник: http://doc.knigi-x.ru/22ekonomika/323110-3-azastan-respublikasini-tuelsizdigini-zhildiina-arnalan-batis-azastanni-auil-sharuashili-ekonomika.php


Рекомендуем посмотреть ещё:Азастан Республикасы Туелсіздігіні 20 жылдыына арналан сценарий Поздравления с днем рождения парню-прикольные?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий 2016 жылды 15 желтосан кні Астанадаы Туелсіздік сарайында азастан
?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий Азастан Республикасы Туелсіздігіні 25-жылдыына арналан футзал
?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий Азастан Республикасы Туелсіздігіні 25 жылдыыны бастау алуына
?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий Азастан республикасы туелсіздігіні 25 жылдыына арналан
?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий Азастан Республикасы Туелсіздігіні 25 жылдыына арн. Doovi
?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий Аза? стан т?уелсіздігіне 25 жыл презентация скачать
?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий 4 года свадьбы поздравления с Льняной годовщиной в стихах
?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий
?аза?стан республикасы т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына арнал?ан сценарий Алексей Кокорин поздравил Сергея Спирина со вступлением в должность
Бориспіль. Бориспільський НВК Ліцей Дизайн-освіта імені Главная - Администрация Серафимовичского муниципального района ДНР и ЛНР проголосовали за принятие единой Конституции Интересные конкурсы для детей на день рождения (8, 9, 10) Конкурсы 2017 Нравственное воспитание детей в Отчет работы воспитателей общежития - Отчет Поздравление коллеге с днем рождения


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ